Badia Energies, S.L. Serveis professionals Ivars d'Urgell Lleida
A BADIA ENERGIES TENIM UN ALT COMPROMÍS AMB EL MEDIA AMBIENT.


1. És fiable utilitzar com a font de calor el subsòl?

Sí, perquè la calor del subsòl a petites profunditats, calor provenint del Sol, es manté a una temperatura constant durant tot l'any (entorn de 15º C a Espanya), fent que el rendiment del sistema de captació geotèrmic sempre sigui òptim sense que importin les condicions de temperatura atmosfèrica.

2. La geotèrmia solar és una energia inesgotable?
Sí, la geotèrmia solar és una energia renovable i, per tant, inesgotable: restaura fins a 4 kW d'energia per 1 kW d'electricitat consumida. La climatització geotèrmica, és doncs un mitjà rendible i eficaç, d'explotar l'energia renovable que subministra la Terra, constituint una excel·lent solució per a l'eficiència energètica.

3. Quina és l'aplicació més utilitzada de la geotèrmia solar?
L'aplicació més utilitzada és la climatització d'habitatges i edificis, com a sistema d'energia renovable i d'una excel·lent eficiència energètica.

4. Com es pot passar d'una temperatura de 15º C al subsòl a una temperatura de 40º C per escalfar l'aigua calenta sanitària?
Per aquest canvi és necessari la bomba de calor, ja que amb el cicle de Carnot, aconsegueix transferir les temperatures d'un lloc fred a un lloc calent, en el fons és el cicle invers que fan els frigorífics a casa nostra, ja que aconsegueixen escalfar l'aire per aconseguir fred.

5. Quins avantatges proporciona un sistema de climatització geotèrmic?
El sistema proporciona confort per a tot l'any; calefacció, refrigeració, deshumificació i també soluciona l'escalfament de l'aigua domèstica, d'una manera neta, ecològica i econòmica. Si bé els aspectes mediambientals i econòmics són els que més pesen a l'hora de decidir la inversió, aquests aspectes són secundaris a l'hora de valorar la satisfacció com a usuari del sistema, passant a un primer pla l'aspecte del confort.

6. Com funciona un sistema de climatització geotèrmic?
L'equip està composat per a un circuit d'intercanvi amb el subsòl, una bomba de calor i un circuit d'intercanvi amb l'habitatge. A l'hivern, el circuit de canonades enterrades en el sòl juntament amb la bomba de calor capta la calor de l'escorça terrestre i la transporta fins a dins de la casa. A l'estiu, el funcionament s'inverteix, de manera que, a través del mateix equip, la calor es transporta des de l'habitatge fins al subsòl.

7. Quin és el rendiment energètic d'un sistema de climatització geotèrmic?
El rendiment d'un equip de climatització geotèrmic és de, com a mínim, entre un 300% i 500% escalfant i més d'un 500% refrigerant en relació amb la climatització convencional. És a dir, consumeix entre un 30% i un 75% del que consumiria un sistema de climatització convencional (Gas natural, propà, fuel-gasoil, radiadors convectors eficients per electricitat, etc.)

8. És un sistema de climatització nou en el mercat mundial?
No, els sistemes de climatització geotèrmics fa més de 30 anys que s'utilitzen en tot el món. El seu ús està molt estès a EEUU i Japó, com també al centre d'Europa, sobretot a Alemanya, Àustria, Suïssa i Suècia. Gràcies a l'extensa utilització fan servir components desenvolupats i incorporats després d'anys d'investigar-se, testar-se i experimentar-se, i així han esdevingut sistemes molt fiables.

9. És molt cara la instal·lació de la climatització geotèrmica?
Normalment, suposa una inversió inicial major que altres sistemes de calefacció i refrigeració, però la seva major eficàcia fa que la inversió es recuperi en un període de 3 a 5 anys. Aleshores es produeix un estalvi major gràcies al seu baix consum d'energia i els mínims costos de manteniment.

10. El sistema de climatització geotèrmic té una bona relació amb el medi ambient?
Sí, és un sistema altament ecològic perquè no genera CO2, ja que no realitza cap combustió.

11. Quina vida útil té l'equipament de la climatització geotèrmica?
L'únic element que té un desgast a la bomba de calor és el compressor, que té una vida útil molt llarga i que és molt fàcil de reemplaçar pel servei tècnic corresponent. Les bombes de calor geotèrmic tenen una vida útil mitjana al voltant dels 20 anys i el bescanviador amb el subsòl per les característiques dels materials utilitzats té una vida útil de 50 anys.

12. La climatització geotèrmica pot instal·lar-se en qualsevol tipus de terreny?
Sí, el tipus de terreny natural no és un factor rellevant, sempre que no sigui travessat per arribades o evacuacions d'aigua. La captació també es pot realitzar a sota de camins, sempre que no siguin asfaltats o recoberts d'algun revestiment dur. A més, es poden plantar certes espècies d'arbres a la zona de captació, si s'efectua en els emplaçaments reservats per aquest fi.