Badia Energies, S.L. Serveis professionals Ivars d'Urgell Lleida
A BADIA ENERGIES TENIM UN ALT COMPROMÍS AMB EL MEDIA AMBIENT.

Aigua Calenta Solar

Tots els sistemes solars de producció d'aigua calenta sanitària funcionen amb el mateix principi : un captador transforma la radiació solar en calor que s'utilitza per a l'escalfament de l'aigua d'un dipòsit. L'energia solar queda emmagatzemada per a la seva utilització en qualsevol moment del dia o de la nit. La disponibilitat permanent d'aigua calenta a la temperatura desitjada es garanteix amb un sistema complementari amb una energia tradicional (electricitat, gas, gasoil, ...) que, en ocasions, pot integrar-se en el mateix dipòsit solar. Durant els mesos de forta insolació, l'energia solar és suficient per a cobrir la totalitat de la demanda d'aigua calenta sanitària.

Una instal·lació típica d'aigua calenta per a un habitatge es composa de tres elements:

  1. Uns captadors solars, instal·lats normalment a la coberta de l'edifici, orientats al sud i inclinats de 20 a 45º respecte l'horitzontal.
  2. Un dipòsit d'acumulació, situat normalment a l'interior de l'habitatge
  3. Altres components com vàlvules, bombes, elements de regulació, ...

Quants captadors necessito?

Normalment, són necessaris d'1 a 2 m2 de captadors per escalfar 100 litres d'aigua.

Una família de quatre a sis persones pot triar un equip individual de 4 m2 de captadors i 250 litres d'acumulació. Amb una utilització normal, aquest equip serà suficient per cobrir més de la meitat de les necessitats anuals d'aigua calenta sanitària de tota la família i evitarà cada any l'emissió a l'ambient de més d'1 tona de CO2, principal responsable de l'efecte hivernacle.

Energia solar per a calefacció

L'energia solar es pot utilitzar en sistemes de calefacció domèstica. Aquesta aplicació utilitza habitualment un terra radiant de baixa temperatura com element calefactor. Els captadors solars escalfen el terra, que emmagatzema aquesta energia intermitent i la cedeix suaument a l'habitatge, gràcies a la seva inèrcia.

Un terra radiant solar es composa habitualment de tres elements :

  1. Uns captadors solars que transformen la radiació solar en calor i la cedeixen a un circuit d'aigua.
  2. Un terra radiant escalfat per l'aigua calenta dels captadors.
  3. Un conjunt d'elements (grup de transferència) que gestionen la calefacció de l'habitatge, la producció d'aigua calenta i, en ocasions, l'escalfament de l'aigua d'una piscina.

L'objectiu d'una instal·lació solar no és cobrir el 100% de les necessitats de calefacció de l'habitatge. Cal preveure un sistema de suport, que pot compartir alguns elements de la instal·lació solar. 

Aquest sistema de calefacció proporciona un elevat grau de confort, ja que aprofita una energia neta, permet un òptim repartiment de l'energia, funciona a baixa temperatura (uns 25ºoC) i no necessita elements emissors visibles.

Quants captadors necessito? 

Aproximadament, s'ha de preveure 1 m2 de captador solar per 5 a 10 m2 de terra radiant.

Per un habitatge de 150 m2 de superfície són suficients 15 a 20 m2 de captadors, en funció de la inèrcia del terra, l'aïllament, les condicions climàtiques, ... La instal·lació solar s'ha de dissenyar a partir de les necessitats específiques de cada habitatge.
Un sistema solar pot proporcionar calefacció i aigua calenta sanitària a un habitatge durant tot l'any, amb un estalvi d'energia convencional superior al 50% de les necessitats energètiques i evitant l'emissió a l'ambient de més de 4 tones de CO2 a l'any.

Energia solar per a l'escalfament de piscines

Per a l'escalfament de piscines exteriors s'utilitzen normalment captadors solars simplificats, sense vidre. Aquest material és econòmic, modular i de fàcil utilització. 

En clima mediterrani, una superfície de captadors solars de l'ordre del 40 al 50 % de la superfície de la piscina és suficient per allargar la seva utilització de maig a octubre.